Lisa Skogh
 

Handledare är professor Peter Gillgren och docent Mårten Snickare. Lisa Skogh ingår i det tidigmoderna seminariet vid Konstvetenskapliga institutionen och sedan 2010 är hon också knuten till Centre for Editing Lives and Letters (CELL) vid University of London, Queen Mary. Lisa Skoghs forskning berör det furstliga samlandet under tidig modern tid, framförallt i norra Europa och Skandinavien. Fokus är på beställarrollen, samlaren, och vägarna dit genom agenter, rådgivare och nätverk och undersökningsobjekt är Hedvig Eleonora, drottning i Sverige från 1654 till 1715. Lisa Skogh är också mer allmänt intresserad av forskning kring samlingar om Kunst- und Wunderkammern och om tidig moderna bibliotek, med hoven som utgångspunkt för intellektuella nätverk.
http://www.livesandletters.ac.uk/people/lisaskogh

Hösten 2010 undervisade Lisa Skogh på delmomentet Kunst- und Wunderkammern i kursen ”Bild, plats och handling i tidigmoderna kulturer”. Hösten 2009 ledde hon tillsammans med Karolina Uggla bild- och texttolkningsmomentet diskussioner kring texter av Michael Baxendall och Svetlana Alpers.

 Publikationer i urval (8 Kb)
E-post: lisa.skogh@arthistory.su.se